Uw privacy

Uw privacy is belangrijk en daarom wil ik u graag informeren over het privacybeleid van de praktijk. Het werken met patiënten in een acupunctuurpraktijk kan niet zonder dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.  

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens (ik beveilig mijn patiënten database adequaat) 

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar
  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid

 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie (zorgnota opstellen)

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

 

Op de zorgnota

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:
 

 • uw naam, adres en woonplaats

 • uw geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling acupunctuur’, of 'TuiNa behandeling’

 • de kosten van het consult

 • de naam van de zorgverzekeraar en uw klantnummer

Eversestraat 11 

5491 SR Sint-Oedenrode

06-432 89981

info@acuvitas.nl

Copyright © 2016 - 2020 AcuVitas